Beter worden en zich ontplooien met hypnose

Het Institut de nouvelle hypnose werd in 1993 door Dr. Eric Mairlot opgericht met als doel de eerste groepering van hypnotherapeuten met deskundigheid inzake psychotherapie, psychosomatiek en geneeskunde in het leven te roepen. Het instituut is georganiseerd rond twee centra : 

Centre de thérapie brève

Het Centre de thérapie brève (Centrum voor kortdurende therapie) is bedoeld voor personen van elke leeftijd die op zoek zijn naar een duurzame verbetering van het lichamelijk en psychologisch welzijn. Het team van het CTB, geïnspireerd door Dr. Mairlot, bestaat uit 13 deskundigen met complementaire deskundigheden:

 • 1 psychiaters
 • 1 arts-psychotherapeut
 • 5 psychologen
 • 1 sekstherapeut
 • 2 coach en psychotherapeut
 • 2 kiné-psychotherapeut
 • 1 verpleegster psychotherapeut
 • 1 professionele masseuse

Al deze therapeuten zijn uiteraard ook opgeleid in de technieken van de hypnotherapie.

Verschillende vormen van hypnose 

Semi-traditionele hypnose

De traditionele hypnose werd in laboratoria door wetenschappersbestudeerd. Artsen en psychologen beginnen hypnose binnen de modernepsychotherapie te gebruiken in het kader van 3 chronologischestromingen;

1. De psychoanalyse
Psychologen maken gebruik van hypnose als ontdekkingstechniek om in hetverleden van de patiënt  de oorzaak van het trauma of hetintrapsychische conflict te  achterhalen. FREUD heeft mede dankzij dezemethode zijn psychoanalyse ontwikkeld.

Wat men moet weten: 

Het is niet altijd mogelijk om met deze methode deechte oorzaken van een probleem te achterhalen, wat de therapeut dwingtom genoegen te nemen met hypothesen. De methode leidt wel tot eennieuwe gewaarwording van de patiënt maar resulteert zelden in eenoplossing van het probleem. M.H.Erickson zal later de noodzaak van eenreconstructieve fase ontdekken.

2. Gedragstherapie
De wetenschap die zich met deze aanpak bezighoudt, baseert zich op dewetten van het gedrag om fobieën en andere gedragsproblemen tebehandelen. De methode concentreert zich op symptomen in het heden vande patiënt . Hypnose vergemakkelijkt strategieën van desensibilisatieen blootstelling (bijv. bij fobieën en obsessief-compulsievestoornissen) en het is niet meer nodig de patiënt naar reëleproblematische situaties terug te brengen. Men beleeft deze via hypnosewaarbij de verbeelding de plaats van de concrete realiteit inneemt.Veel van deze methoden zijn in de moderne hypnose geïntegreerd.

Wat men moet weten

Deze methoden zijn uitsluitend toepasbaar op relatief eenvoudigeproblemen en genezen zelden problemen die veroorzaakt worden door oudetrauma’s.

3. Humanisme
Psychotherapeutische stromingen als transactionele analyse, Gestalt ofBioenergetica zijn gebaseerd op het innerlijke vermogen van eenieder incombinatie met emotioneel werk. Ze leggen de nadruk op het heden en detoekomst van de patiënt.
De hedendaagse hypnose maakt hier veelvuldig gebruik van in verband met emotionele, relationele en existentiële problemen.

Wat men moet weten

Niet iedereen is vatbaar voor deze technieken, in welk geval eenactievere hulp van de hypnotherapeut noodzakelijk is. De mogelijkhedenvan de patiënt volstaan niet altijd om een emotionele shock uit hetverleden te verwerken

Ericksoniaanse hypnose

De modernisering van de hypnose en de ontwikkeling van technieken die het mogelijk maken hypnose te gebruiken voor diagnose en therapie, zijn te danken aan de geniale Amerikaanse psychiater Milton H. ERICKSON (1902- 1980). Dit was een van de grootste revoluties binnen de psychotherapie en de psychosomatische geneeskunde. Erickson heeft de integratie van de hypnose in vele strategieën binnen de psychotherapie en de psychosomatische geneeskunde mogelijk gemaakt.

M. Erickson heeft de hypnose voor een breed publiek toegankelijk gemaakt door het aanpassen van de therapeutische technieken aan het individu naar gelang van zijn/haar persoonlijkheid en communicatieve vaardigheden. Bovendien heeft hij veranderingstechnieken ontdekt die doeltreffender zijn dan de reeds bestaande technieken.

Erickson brak met de psychoanalytische visie van Freud op het onbewuste dat hij juist als een enorme bron van mogelijkheden voor fysieke en mentale zelfheling ging beschouwen. Zijn therapeutische strategieën zijn gericht op de vraag “hoe kan deze patiënt geholpen worden?” in plaats van op de vraag “waarom is deze patiënt ziek?” Erickson was van mening dat het de voorkeur verdient de nadruk te leggen op wat goed gaat en wat beter zal gaan, eerder dan op wat niet goed gaat en wat in het verleden verkeerd ging. In tegenstelling tot de klassieke psychiatrie die zich vooral bezig hield met diagnose, classificatie van pathologieën en identificatie van symptomen van de patiënt, concentreerde Erickson zich volledig op het identificeren van de persoonlijke hulpbronnen en de oplossingen die in het bereik van de patiënt liggen.

Voordelen

 • Er is een belangrijke tijdswinst omdat niet langer eindeloze procedures noodzakelijk zijn om tot een diagnose of tot hypothetische interpretaties van de betekenis van de problemen van de patiënt te komen. Het werk van Erickson is gebaseerd om de vaststelling dat het hypnotische proces toegang verschaft tot persoonlijke hulpbronnen en mogelijkheden van de patiënt die in de toestand van normaal bewustzijn ontoegankelijk zijn. De hypothese is dus dat de oplossing van een fysiek of psychologisch probleem vanuit de patiënt zelf moet komen.

Wat men moet weten

 • Veel therapeuten die de Ericksoniaanse hypnose bestuderen zijn dermate onder de indruk van de indrukwekkende virtuositeit van de meester dat ze er zich zelf nauwelijks aan wagen. Anderen gebruiken alleen enkele van de meest eenvoudige technieken zonder een verandering in de staat van bewustzijn teweeg te brengen.
 • In plaats van de permissieve aanpak concentreren bepaalde therapeuten zich anderzijds alleen op de manipulatieve technieken van Erickson. Deze heeft inderdaad aangetoond dat een patiënt zelfs zonder zijn medeweten kan genezen. Deze aanpak verhoogt het vertrouwen van de patiënt in zijn/haar veranderingsvermogen evenwel niet en kan de patiënt afhankelijk maken van de therapeut. In tegenstelling tot de Moderne Hypnose leert de patiënt op die wijze niet om ZICHZELF te genezen.

Moderne hypnose

Evolutie en nieuwe technieken

In de voorbije zestig jaar is het gebruik van hypnose in de geneeskunde  sterk geëvolueerd . In het verleden werden bij deze methode meerdere vraagtekens geplaatst, maar vandaag de dag wordt zij als een volwaardige  medische  methode aanvaard.

Een positieve stap

De therapeut richt zich vooral op de positieve eigenschappen van de patiënt in plaats van hem/haar voortdurend met zijn/haar problemen te confronteren. Hij oriënteert de patiënt naar kwaliteiten als zijn/haar bekwaamheden, waarden, mogelijkheden en zelfhelende krachten. Hypnose helpt ook bij het  vinden van nog onontdekte kwaliteiten die gebruikt kunnen worden om problemen op te lossen.

Evolutie van de techniek en discipline

De therapeutische hypnose onderscheidt zich in sterke mate van de oude vorm van hypnose. De term “moderne hypnose” werd voor het eerst gebruikt door de D. ARAOZ (New-York) in zijn boek  “New Hypnosis” en werd nadien gebruikt als benaming van diverse Ericksoniaanse congressen (Venetië 1998, 3e congres over Ericksoniaanse Hypnose en Psychotherapie)
D. Araoz herdefinieerde de Nieuwe Hypnose om haar te onderscheiden van de traditionele hypnose.
Moderne Hypnose is een praktijk die beoogt:

 • samen te werken met de patiënt. Deze is immers de expert inzake zijn problemen en is eigenaar van zijn vermogen tot verandering. Hierin ligt het grote verschil met de traditionele hypnose waarbij de hypnotiseur gebruik maakt van zijn autoriteit om een verandering te induceren.
 • de ideeën en strategieën te integreren van hypnotherapeuten die de praktijk sinds de dood van M.H. Erickson in 1980 verder hebben ontwikkeld
 • gebruik te maken van verschillende strategieën  (cognitieve gedragstherapie). Met name strategieën die gebruik maken van negatieve ideeën en valse overtuigingen, die de bron zijn van negatieve autosuggestie.
 • negatieve autohypnose te integreren in het proces van constructie  van problemen en ziekten.

Voordelen

Behalve het feit dat de Nieuwe Hypnose doeltreffend is, krijgt de patiënt door deze methode ook een bepaalde vorm van autonomie om de methode in de toekomst bij eventuele andere problemen zelf toe te passen, ook zonder de hulp van een hypnotherapeut. De patiënt krijgt vertrouwen in zichzelf en in zijn vermogen te veranderen

Fenomenologische hypnose

Deze vorm van hypnose werd door Dr. Eric Mairlot ontwikkeld en aan de huidige scholing toegevoegd. Deze hedendaagse hypnose vloeit voort uit de ontdekkingen van de Moderne Hypnose en de Ericksoniaanse Hypnose. Zij gaat in deze richting verder door de nadruk te leggen op de individualiteit en de veranderingsmogelijkheden van de patiënt. In feite heeft ieder mens een verbazingwekkend hypnotisch vermogen. De meeste mensen die aan een probleem lijden, zijn onbewust experten in zelfhypnose !

We creëren onze fysiologische en psychische problemen d.m.v. negatieve autosuggestie en negatieve autohypnose. Wat we denken te ondergaan, creëren we onbewust zelf door “hypnotische fenomenen”, soms zelfs in die mate dat we een dermate diepe staat van negatieve autohypnose creëren dat dit kan resulteren in bv. boulimie, angst- en paniekaanvallen, fobieën, psychosomatische klachten en pijnlijke gemoedstoestanden zoals het herbeleven van een traumatische ervaring.
Met het gebruik van hypnose leert de hypnotherapeut  de patiënt uit de staat van negatieve autohypnose te komen of die om te zetten in positieve autohypnose

Andere technieken

Korte therapie volgens Palo Alto

De Praktijk

Na het identificeren van de pogingen van de patiënt  tot het vinden van een oplossing, die het probleem van de patiënt evenwel alleen maar verergerd hebben of op zijn minst doen voortduren, geeft de therapeut opdrachten aan de patiënt of aan zijn/haar omgeving. Deze werkwijze is gericht op het ontdekking van onbewuste zelfhelende krachten, die uiteindelijk wel tot een verbetering zullen leiden.

Geschiedenis

Deze oplossingsgerichte therapie werd vanaf 1950 genoemd naar de gelijknamige stad in Californië. De samenstelling van de school vond zijn basis in de Macy conferences (die eveneens een bron voor de cybernetische systeemtherapie was).
 Begin jaren ’50 ontwikkelde de antropoloog Gregory Bateson samen met Jay Haley (geïnspireerd door zijn vele observaties van het werk van M.H.Erickson), John Weakland en Don Jackson de theorie van de “double bind” ( pragmatische paradox) die stelt dat gedragsstoornissen en mentale aandoeningen veroorzaakt worden door een pathologische structuur in de familiale relaties. Deze theorie veroorzaakte heel wat commotie binnen de traditionele psychiatrische concepten en droeg bij tot de ontwikkeling van de Gezinstherapie. In 1950 stichtte Don Jackson het Mental Research Institute (MRI in Palo Alto) met als doel de therapeutische implicaties van deze benadering verder te onderzoeken. PAUL WATZLAWICK en RICHARD FISCH voegden zich bij het MRI en zetten het werk van Bateson en zijn collega’s verder. Bateson verliet Palo Alto in 1963 terwijl JAY HALEY en JOHN WEAKLAND zich bij het MRI aansloten.{/slide}

EMDR (Eye Movement Desensitalization and Reprocessing)

Neuro-Emotionele integratie d.m.v. aan informatie aangepaste behandeling
    
Hypnotische techniek ontwikkeld door  Francine SHAPIRO (USA) voor het behandelen van trauma’s als gevolg van gebeurtenissen als car-jacking, home-jacking, seksueel misbruik, verkrachting en andere fysieke of emotionele mishandeling.
Deze techniek is recentelijk gepopulariseerd door professor David SERVAN-SCHREIBER , die nog drie therapeuten van het centrum heeft opgeleid: Dr. E.M., Mr. J.M en Mevr. C.T.

Het principe is dat als een pijnlijke gebeurtenis slecht of niet is verwerkt, beelden, geluiden en de aan de gebeurtenis verbonden gevoelens in de hersenen worden opgeslagen, waarna ze bij de minste herinnering aan het trauma gereactiveerd kunnen worden. 
Oogbewegingen of alternatieve links-rechtsbewegingen (met de handen of de benen) mobiliseren de traumatische informatie en reactiveren het natuurlijke helingmechanisme  van de hersenen.

Mindfulness Meditation

Deze praktijk werd naar het Westen gebracht door het werk van Jon KABAT-ZINN

Jon Kabat-Zinn introduceerde deze techniek als een methode om pijn te verzachten bij patiënten waarbij geen enkele andere therapie nog kon helpen.
De methode werd aanvankelijk uitsluitend gebruikt voor het behandelen van problemen in verband met stress en het beheersen van emoties. Ondertussen is evenwel duidelijk geworden dat deze methode eveneens op verbluffende en elegante wijze verlichting brengt in veel gevallen van fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten.
Het gaat om een gemoedstoestand die bereikt wordt door bewust aandacht te besteden aan het hier en nu, zonder oordelen, op de belevenis die zich langzaam ontplooit binnen de meditatie.

Therapeutische Meditatie

Staat waarin de aandacht gevestigd wordt op een bepaalde de gedachte of op een bewustzijnsvorm.
Deze techniek houdt meestal in dat men zich volledig concentreert op één referentiepunt. Deze vorm van meditatie omvat een grote diversiteit aan therapeutische en spirituele praktijken die de mentale activiteit of de vermindering daarvan benadrukken.
Meditatie is verwant met autohypnose aangezien de patiënt zelf het proces leidt (bij geconcentreerde meditatie).
Twee therapeuten zijn gespecialiseerd in deze benadering: Dr. Ph. ANTOINE , Mr. JM. GILMANT

Bij hypnose wordt men in slaap gedaan

In tegenstelling tot de uiterlijke schijn, is hypnose geen slaap!

In elke hypnotische toestand, zowel bij een traditionele hypnose als bij een zogenaamde “nieuwe hypnose”, blijft men altijd bewust. De verwarring ten aanzien van hypnose berust met name op de etymologie van het woord. Hoewel het Griekse woord “hypnos” inderdaad ”slaap” betekent, heeft hypnose niets met slaap te maken. Integendeel, het gaat om een toestand van gewijzigd bewustzijn, een soort receptieve concentratie die kan fluctueren tussen uiterste waakzaamheid en slaperigheid. Iedereen kan deze toestand op natuurlijke wijze bereiken. Deze toestand van «parallel bewustzijn» stelt de patiënt, in relatie met de therapeut, in staat een ander aspect van de eigen levenservaring te leren kennen. Deze mogelijkheid om een gebundelde parallelle concentratie te onderhouden, is een teken van uiterste maar zeer gerichte waaktoestand. Het is alsof een gedeelte van de hersenen in uiterste waaktoestand verkeert terwijl de rest van de hersenen en het lichaam in rust zijn, wat voor een externe toeschouwer op slaap kan lijken.

De hypnotiseur maakt gebruik van een hypnotisch fluïdum

Dit is geheel onjuist.

Deze onjuiste opvatting berust op het werk van Franz-Anton MESMER, een Duits arts die in Parijs werkzaam was en die de werking van hypnose probeerde te begrijpen. In 1778 stelde hij de hypothese voor van het bestaan van een dierlijk magnetisch fluïdum, naar analogie met het magnetisme van metalen. Niemand heeft het bestaan van een dergelijk fluïdum evenwel kunnen aantonen. Integendeel, enkele jaren later hebben andere onderzoekers kunnen aantonen dat de werking van het “magnetisme” in feite op psychologische beïnvloeding berust, met name op verbale en niet-verbale suggesties. Er is dus geen fluïdum. In feite stimuleert een hypnotherapeut de natuurlijke mogelijkheden van de patiënt om in een hypnotische toestand te gaan. De hypnotiseur maakt alleen maar gebruik van deze natuurlijke mogelijkheid, met de medewerking en de activiteit van de patiënt. In het gewone leven kan iemand die zeer geconcentreerd met een bepaalde taak bezig is, spontaan in een toestand van hypnose gaan waarin de taak gemakkelijker kan worden uitgevoerd. Bijzonder geval: sommige personen zijn in staat bij de tandarts een auto-anesthesie op te wekken zonder auto-hypnose te hebben aangeleerd. Wij gebruiken deze mogelijkheid van auto-hypnose vaak om ons aan te passen aan de wereld.

Men kan alleen in hypnose gaan met de hulp van een hypnotiseur

Dit is volstrekt onjuist!

Een toestand van hypnose kan spontaan ontstaan.
 
Hypnose is een natuurlijk vermogen dat bij iedereen aanwezig is en dat zich spontaan en natuurlijk kan voordoen zonder tussenkomst van een ander persoon.
 
Wel is het zo dat deze toestand bij de meeste mensen gemakkelijker bereikt kan worden met de hulp van een hypnotherapeut. Maar in de meeste gevallen doet een hypnose zich in de loop van het leven spontaan voor, vooral in moeilijke of zeer motiverende situaties, waarin een persoon ertoe gebracht kan worden zichzelf te overtreffen.

Hypnose werkt alleen bij zwakke persoonlijkheden

Dat is helemaal niet waar!

Integendeel zelfs!
 
Uit studies is gebleken dat hypnose bij minder sterke persoonlijkheden minder gemakkelijk en minder efficiënt verloopt. Personen in goede mentale gezondheid zijn daarentegen gemakkelijker te hypnotiseren.
 
Het grote publiek is echter sterk beïnvloed door voorstellingen met spektakelhypnose en door de fictieliteratuur (strips, romans, populaire films, …) die de hypnose voorstellen als een middel om te domineren, een techniek die het mogelijk zou maken het gedrag van een persoon tegen zijn wil te beïnvloeden. Dat heeft geleid tot het idee dat iemand onder hypnose zwakker zou zijn. Het gaat dan echter meer om autoriteit dan om hypnose (bovendien hebben spektakelhypnotiseurs vaak handlangers in het publiek die het scenario van het spektakel kennen en meespelen).
 
Er blijft echter een hardnekkige verwarring bestaan tussen spektakelhypnose en de hedendaagse therapeutische hypnose. Dat voedt de angst en de ongerustheid van het grote publiek: angst om de controle te verliezen, angst om ongepast gebruikt te worden, angst om verkeerd beïnvloed te worden of zijn wilskracht te verliezen …
 
De therapeutische hypnose daarentegen stelt een benadering voor waar de patiënt ontdekt hoe de eigen mogelijkheden tot verandering kunnen worden gebruikt, om vervolgens andere problemen zelf op te lossen. Het gaat om het aanwenden van de mogelijkheden tot zelfgenezing. Deze vorm van hypnose, waarbij geen enkel machtsvertoon aanwezig is, vindt plaats in een open en transparante samenwerkingsrelatie.

Hypnose werkt beter bij beïnvloedbare personen

Niet waar!

De mogelijkheid om in hypnose te gaan (de hypnotiseerbaarheid) is van nature bij elk persoon aanwezig. Deze mogelijkheid staat evenwel los van de mogelijkheid tot beïnvloeding (ontvankelijkheid voor suggesties).
 
Zo kan iemand zeer beïnvloedbaar zijn en weinig aanleg vertonen om gemakkelijk in hypnose te gaan (ook al kan dit vroeger of later aangeleerd worden) en omgekeerd. Personen bij wie deze beide mogelijkheden goed ontwikkeld zijn, zullen uiteraard sneller geholpen kunnen worden met een hypnotherapie om bepaalde problemen op te lossen.

Hypnose is gevaarlijk ...

Niet waar!

Uit een vergelijkend onderzoek (KROGER, 1977) blijkt dat hypnose de therapie met de minste bijwerkingen is.
 
Het is duidelijk dat hypnose op zich niet gevaarlijk is:
* zolang de hypnose wordt uitgevoerd door medische professionelen in het kader van hun deskundigheid. Zo kan een anesthesist of een tandarts een hypnotische anesthesie gebruiken om de angst van een patiënt te bedaren, maar zal een psycholoog of een psychiater een echte fobie van de tandarts of van de anesthesie moeten behandelen.
* zolang er voldoende vertrouwen is tussen de therapeut en de patiënt. In een hypnotherapeut is echter niet meer « vertrouwen » nodig dan in een arts of een psycholoog.
 
In een toestand van hypnose werkt het lichaam bovendien beter en kunnen de organen hun functies beter vervullen. De toestand van hypnose zelf bevordert een « psychosomatische toestand » die bijzonder gunstig is voor de algemene gezondheidstoestand. De therapeutische hypnose is dus een techniek die zeer respectueus is voor de patiënt. Er wordt rekening gehouden met het eigen ritme van de patiënt, evenals met zijn of haar morele of spirituele waarden en de aard van het karakter. Er ontstaat een echte samenwerking tussen de therapeut en de patiënt, met een gemeenschappelijk doel: het efficiënte zoeken van een duurzaam welzijn.

Hypnose werkt beter bij vrouwen

Dat is helemaal niet waar!

Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.
 
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat er geen verschil in hypnotiseerbaarheid is tussen mannen en vrouwen.
 
De hypnotherapie is een van de zeldzame vormen van therapie waar evenveel mannen als vrouwen gebruik van maken.
Mannen worden inderdaad vaak aangetrokken door de doeltreffendheid van een psychologische behandeling. Mannen zijn ook geïnteresseerd in strategieën die recht op het doel gaan en gericht zijn op een snelle autonomie.

Met mij zal het niet werken!

Niet juist!

Iedereen kan in een toestand van hypnose gaan.
 
Iedereen heeft de natuurlijke mogelijkheid om in hypnose te gaan, zowel alleen als met een hypnotherapeut.
De gemakkelijkheid waarmee een persoon in hypnose gaat hangt evenwel af van de gebruikte methode, de ervaring van de hypnotherapeut en de relatie met de patiënt. Ongeveer 30 tot 70% van de bevolking kan met de traditionele hypnosetechnieken een toestand van hypnose bereiken. Met de technieken van de moderne hypnose stijgt dat aantal tot 99%.
Ongeveer 15% van de personen bereikt een lichte trance zonder ooit verder te gaan, maar dit volstaat voor de meeste behandelingen met hypnose. Daarentegen is 15% van de personen in staat om een toestand van zeer diepe hypnose te bereiken. De anderen bevinden zich ergens tussen deze twee uitersten.
Doorgaans stelt men vast dat, ongeacht de mogelijkheden van de patiënt, de mogelijkheid om in hypnose te gaan verhoogd wordt door een toestand van stress of in geval van een sterke motivatie.
De enige patiënten waarbij hypnose formeel ontraden wordt, zijn patiënten met een aanval van schizofrenie of paranoia, of patiënten met een melancholische depressie met suïcidegedachten.

Een hypnotiseur moet een charismatisch persoon zijn

Niet waar!

Voor een therapeutische hypnose is het niet nodig te manipuleren of autoritair te zijn.
 
Velen denken dat een hypnotiseur een charismatisch, fascinerend of autoritair iemand moet zijn om een hypnotische toestand op te wekken. Het is wel waar dat de technieken van de medische hypnose vaak overgenomen werden door de wereld van het esoterisme, van het circus of van de show-business. Iedereen heeft wel eens “magische” hypnotiseurs gezien die gebruik maken van een dwingende autoriteit om de gehoorzaamheid en de onderwerping van een ander persoon te verkrijgen.
 
Maar in werkelijkheid is het induceren van een toestand van hypnose vrij eenvoudig. Als de techniek rationeel toegelicht wordt, kan zij vrij gemakkelijk aangeleerd worden. Met een open en « vatbaar » persoon kan een beginneling zelfs even doeltreffend zijn als een ervaren hypnotiseur.
 
Daarentegen zijn de technieken van behandeling onder hypnose moeilijker aan te leren en vereisen een basisopleiding op het gebied van de gezondheidszorg. Er is inderdaad een groot verschil tussen het induceren van een hypnotische toestand bij een persoon in het kader van een show en het gebruiken van deze toestand van gewijzigd bewustzijn om bepaalde problemen te behandelen.

In een toestand van hypnose verliest men de controle

Niet waar!

In tegendeel: in een toestand van hypnose heeft de betrokkene juist een grotere controle!
Velen denken dat men in een toestand van hypnose geen meester meer is over zichzelf en over zijn daden. In feite is het juist omgekeerd!
Een toestand van hypnose is een toestand van intense concentratie. De betrokkene kan zijn aandacht mogelijk minder goed op de omgeving richten, zodat hypnose in een veilig kader moet plaatsvinden. De gewone toestand van waakzaamheid wordt verminderd en maakt plaats voor een spontane receptiviteit, waardoor de betrokkene meer vatbaar kan worden voor manipulatie.
 
Maar in een toestand van hypnose heeft de betrokkene in feite meer controle. Het is overigens juist om deze reden dat hypnose problemen kan verhelpen, aangezien problemen vaak het gevolg zijn van een onvoldoende controle, hetzij emotioneel, gedragsmatig of van het denken, of van een verlies van controle van de hersenen over een lichamelijk orgaan.
 
Zo kan de patiënt andere vormen van controle ontdekken of opnieuw ontdekken dan die van de bewuste wil: met name die van het analoge denken zoals het visualiseren van een beeld van genezing. Dit laatste is inderdaad veel krachtiger dan de bewuste wil tot genezing.
 
Overigens zijn de mogelijkheden van bewuste controle onmiddellijk weer beschikbaar zodra de patiënt dat wil. Hij kan ook op elk ogenblik uit de toestand van hypnose komen. Hij kan dus op elk ogenblik ook de ogen weer openen.

In een toestand van hypnose heeft de hypnotiseur controle over mij.

Niet waar!

De hypnotiseur kan zijn wil niet opleggen tegen de wil van de patiënt in…
 
Het grote publiek is echter sterk beïnvloed door de fictieliteratuur (strips, romans, populaire films …) en door spektakels waarin de hypnose voorgesteld wordt als een middel om te domineren. De hypnose wordt daar opgevoerd als een techniek die het mogelijk zou maken het gedrag van een persoon tegen zijn wil te beïnvloeden. De gehypnotiseerde persoon lijkt verzwakt en lijkt volledig onder controle van de hypnotiseur. Deze indruk is nochtans onjuist en is een gevolg van de verwarring tussen autoriteit, fascinatie en hypnose. Dit zijn echter drie verschillende fenomenen.
 
In een toestand van hypnose weet een patiënt intuïtief wat goed voor hem is en verwerpt gemakkelijk wat niet goed is. Autoriteit is overigens minder doeltreffend in een toestand van hypnose dan in een normale waaktoestand! Milton H. Erickson gebruikte zijn autoriteit dan ook alleen buiten de zittingen met hypnose. Bovendien leidt gehoorzaamheid aan een autoriteit zelden tot blijvende verandering (behalve het voorschrijven van onrechtstreekse taken in een Ericksoniaanse en strategische therapie).
 
De therapeutische hypnose is juist een techniek die zeer respectvol omgaat met de patiënt. Er wordt altijd rekening gehouden met het eigen ritme van de evolutie van de patiënt, zijn morele en spirituele waarden en zijn karaktereigenschappen. Het gaat dan ook om een echte samenwerking tussen de therapeut en zijn patiënt, met een gemeenschappelijk doel, namelijk het gezamenlijk zoeken van een blijvend welzijn.

Met hypnose komt de oplossing snel of komt nooit

Dat is niet waar, maar...

het is waar dat de oplossing van een probleem zeer snel gebeurt en dat de betrokkene vaak niet begrijpt hoe de oplossing van het probleem tot stand gekomen is. Dat verklaart het idee van « magie » bij hypnose.
 
Deze algemene indruk wordt nog versterkt door de beschrijvingen die Milton Erickson van zijn therapieën heeft gegeven. Hij beperkte de beschrijving inderdaad vaak tot de zitting die doorslaggevend was geweest voor de oplossing van het probleem van de patiënt. In werkelijkheid was de behandeling meestal reeds enkele weken of enkele maanden eerder begonnen, a rato van een zitting per week.
 
« Men moet geduld hebben met het onderbewuste, maar als het onderbewuste een probleem oplost, is het voor altijd ». Zoals de hersenen altijd in staat zijn om een toestand van hypnose op te wekken, is het onderbewuste ook altijd in staat de mogelijkheden tot zelfoplossing van een probleem te vinden, maar soms is er een zekere tijd nodig om deze mogelijkheden te leren ontdekken.

Men moet aan hypnose geloven opdat zij zou werken

Dat is onjuist.

Het geloof is niet noodzakelijk. Hypnose is een medisch erkende behandeling. Het is ook niet nodig in aspirine te geloven opdat de koorts zou dalen en de pijn zou verminderen…
 
In wetenschappelijke studies is duidelijk gebleken dat sceptische personen sneller met hypnose geholpen kunnen worden dan patiënten die er juist sterk in geloven! Iemand die te veel vooropgezette ideeën over hypnose heeft, heeft het inderdaad moeilijker om te ontdekken wat hypnose werkelijk kan bieden en hoe hij zelf in hypnose functioneert.
 
De toestand van hypnose kan immers verschillend zijn naargelang van:
 
    * de persoonlijkheid van de betrokkene
    * de relatie met de hypnotherapeut
    * de toestand waarin men zich juist vóór de hypnose bevindt
    * de verwachtingen en de doelstellingen die men zich stelt
 
Voor een sceptisch iemand, komt het er alleen op aan open te staan voor een nieuwe ervaring.
 

Kan hypnose in mijn geest geen doos van Pandora openen en moeilijke herinneringen naar boven halen?

Neen.

Dit is een veel voorkomende angst in het kader van een psychotherapie. Men heeft angst voor herinneringen en problemen uit het verleden die men vreest niet te zullen aankunnen of men raakt ontmoedigd bij het vooruitzicht dat hele verleden te zullen moeten verwerken.
In feite maakt de hypnose het echter juist mogelijk respectvol om te gaan met wat de patiënt wil of niet wil.
Als de patiënt geen zin heeft om zijn verleden te exploreren, zal hij nooit overvallen worden door een doos van Pandora die geopend werd.
Maar als de patiënt de oorsprong van zijn probleem in het verleden wil ontdekken, maakt hypnose het mogelijk (in tegenstelling tot de psychoanalyse en andere klassieke vormen van therapie) « verticaal af te dalen » naar de herinnering, dit wil zeggen recht op het doel af te gaan zonder gehinderd te worden door andere herinneringen uit het verleden.
Daardoor maakt de therapeutische hypnose het mogelijk een probleem zeer doelgericht en precies op te lossen.
 

Centre de formation

Het Centre de formation (Opleidingscentrum) is bedoeld voor de opleiding van medische en paramedische professionelen in de hypnotherapie. Het biedt ook aan iedereen de mogelijkheid de technieken van hypnose en autohypnose aan te leren met het oog op een persoonlijke ontwikkeling, onder meer op emotioneel, cognitief en seksueel vlak.

> meer weten : "Over hypnose" (Pdf)  

Individuele consultatie en therapie in het Nederlands, het Frans en het Engels

Het therapeutisch team biedt individuele consultaties met een brede waaier aan kortdurende therapeutische technieken waaronder uiteraard hypnose, maar ook EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), CBT(Cognitive Behavioural Therapy), gezinstherapie en relatietherapie (systeemgericht), coaching, PNL, sofrologie, sekstherapie, meditatie, mindfulness, e.a..

Korte therapieën zijn gericht op het gebruik van de mogelijkheden van de patiënt en richten zich op de oplossingen voor het probleem, eerder dan op de geschiedenis van het probleem. Hieruit volgt dat de clinici in het Centre de Thérapie Brève (CTB) de voorkeur geven aan snelle en doeltreffende therapieën boven langdurige en moeizame benaderingen.

De Franstalige therapeuten consulteren doorgaans slechts in hun eigen taal. Gezien de pragmatische en veranderingsgerichte aard van de benadering gebeurt de therapie evenwel met een eenvoudig woordgebruik. Al wie zich redelijk in de Franse taal kan uitdrukken, kan dan ook bij elk van deze therapeuten terecht.

Nederlandstalige patiënten die een therapie in het Nederlands wensen, kunnen terecht bij Dr. Gerbert BAKX. Deze Nederlandstalige arts-psychotherapeut, lid van het team, beheerst zowel het Nederlands als het Frans. Hij kan dan ook een therapie in deze beide talen aanbieden.  

Workshops autohypnose in groep 

Het Institut de Nouvelle Hypnose organiseert workshops autohypnose in groep. In de loop van 5 tot 6 zittingen leren de deelnemers geleidelijk aan de technieken van autohypnose te beheersen en hun natuurlijke mogelijkheden tot autotherapie te ontwikkelen. Het gaat dus niet over een groepstherapie waar men de eigen probleem aanbrengt. De workshops zijn georganiseerd rond verschillende thema’s:

De workshops autohypnose worden in het Frans gegeven. Het taalgebruik is evenwel zeer eenvoudig en is ook toegankelijk voor niet-Franstaligen met een redelijke kennis van de Franse taal.

> meer weten : "Autohypnose" (Pdf)

Therapeutische massages

Zich laten masseren leidt tot zich «beter voelen». Daarom biedt een professionele masseuse in het centrum therapeutische massages aan. Dit is een lichaamsgerichte benadering die uiterst doeltreffend is voor het elimineren van stress en voor het verlichten van emotionele stoornissen, zelfs van chronische aard, zoals depressieve toestanden en affectieve en angstige aandoeningen.

Workshops autohypnose in groep

Het Institut de Nouvelle Hypnose organiseert workshops autohypnose in groep. In de loop van 5 tot 6 zittingen leren de deelnemers geleidelijk aan de technieken van autohypnose te beheersen en hun natuurlijke mogelijkheden tot autotherapie te ontwikkelen. Het gaat dus niet over een groepstherapie waar de eigen probleem worden besproken. De workshops zijn georganiseerd rond verschillende thema’s:

De workshops voor autohypnose worden in het Frans gegeven. Het taalgebruik is evenwel heel eenvoudig en is ook toegankelijk voor niet-Franstaligen met een redelijke kennis van de Franse taal.

Coaching in bedrijfsverband

Het Institut de Nouvelle Hypnose organiseert trainingen in bedrijfsverband. Dit is een programma van coaching met gebruik van autohypnose om te leren om te gaan met stress en met vermoeidheid (vooral bij nachtwerk) en voor het verbeteren van de professionele prestaties (tonus, nauwkeurigheid bij het werk, spreken in het publiek, …). Dit programma kan aangeboden worden in het Frans, het Engels en het Nederlands. 

Opleiding van medische professionelen

Het Institut de Nouvelle Hypnose is ook een centrum voor opleiding tot de therapeutische hypnose. Deze opleiding is bedoeld voor professionelen van de mentale en fysieke gezondheid en wordt gegeven in het Frans, het Engels en het Nederlands.

Institut de nouvelle hypnose

Adresse

Avenue Ducpétiaux 72,
1060 Bruxelles

Contactez-nous

Tél. +32 (0)2 538 38 10

Gsm +32 (0)487 540 372

Email: info@nouvellehypnose.com

Permanence téléphonique

Du lundi au vendredi
de 9h à 14h

Coordonnées bancaires

IBAN : BE87 0689 0818 8694.
SWIFT : GKCCBEBB
Belfius Banque et Assurances
Place Jourdan 32 1040 Etterbeek